Dla jakich dokumentów wymagana jest pieczęć apostille?

Pieczęć apostille jest zwykle umieszczana na dokumentach osobistych lub firmowych wydawanych przez polskie instytucje państwowe. Najczęstsze przypadki to:

  • zaświadczenia o stanie cywilnym, akty urodzenia, śmierci oraz ślubu, orzeczenia sądowe
  • dokumenty z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), w tym zaświadczenie o niekaralności lub nakazy sądowe dotyczące firmy, informacje o zasądzonym wyroku;
  • dokumenty poświadczone notarialnie (akty przekazania własności, pełnomocnictwa, protokoły);
  • poświadczenie kwalifikacji, w tym świadectwa szkolne i dyplomy uniwersyteckie, kopie, kopie duplikatów i załączniki;
  • umowy handlowe, faktury, listy przewozowe dla importu i eksportu, kopie zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dodatkowo, tłumaczenia przysięgłemogą zostać opatrzone apostille, aby zachować swoją ważność za granicą.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *